Công ty TNHH Faroson (Việt Nam) là một công ty đăng ký tại Việt Nam.

Mọi thông báo pháp lý chính thức phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi được nêu trong phần Liên hệ với Chúng tôi.

Việc chúng tôi không thực thi một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Quý khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo các Điều khoản Sử dụng này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Sử dụng này không thể thi hành theo quy định của pháp luật, thì các phần khác của các Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ có hiệu lực đầy đủ.

Quý khách và chúng tôi đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên liên quan đến Trang điện tử phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được giải quyết bởi tòa án Việt Nam.

Các Điều khoản Sử dụng này mô tả mối quan hệ giữa quý khách và chúng tôi, các Điều khoản Sử dụng này không tạo ra các quyền hợp pháp cho người khác, ngay cả khi họ có thể được hưởng lợi từ mối quan hệ đó.